Kategori - 19. yüzyıl felsefesi

19. yüzyıl felsefesi diğer dönemlere göre felsefi düşünce çeşitliliğin fazla olduğu bir dönemdir. Siyasal ideolojilerin ortaya çıkması ve sanayi devriminden kaynaklanan toplumsal dönüşümlerin felsefeye etkisi büyüktür. Bu dönemde İdealizm, Pozitivizm, Romantizm ve Diyalektik Materyalizm düşünce akımları etkilidir.

19. yüzyıl felsefesi, birçok nedenden dolayı daha önceki dönemlere nazaran daha geniş bir yelpazede felsefi düşüncelerin ortaya konulduğu bir dönemdir. Bu nedenler:

  • Aydınlanma çağı boyunca Batı’nın kendine duyduğu aşırı özgüvenden dolayı dünyanın diğer bölgelerinde yapılan felsefi çalışmalar dikkate alınmamıştır. Fakat 19. yüzyıl felsefesi düşünürleri dünyanın diğer bölgelerinde yapılan felsefelere merak duymaya başlamıştır. Bu dönemde Batı’da, Hint Felsefesi hakkında bir merak başlamıştır. Hint Felsefesinin etkisini özellikle Schopenhauer’da görebiliriz.
  • Bu dönemde biyoloji ve jeoloji gibi doğa bilimlerinde büyük ilerlemeler katedilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar ve Darwin’in evrim kuramı bilim dünyasında büyük dönüşümlere neden olmuştur. Bilimdeki bu ilerlemeler felsefe üzerinde de etkili olmuştur.
  • Sanayi devrimi, toplumsal dönüşümü tarihte hiç olmadığı kadar hızlandırmıştı. Bu devrim ile birlikte değişen toplumsal yapılar düşünürleri bu alana yöneltmişti. Sanayi devrimi ile birlikte proletarya ve burjuva kavramları düşünce hayatımıza girmişti. Devrimin ve onun toplumsal yaşam üzerindeki derin etkisi, özellikle Karl Marx’ın çalışmalarını şekillendirmiştir.
  • Siyasette, toplumsal yapıda ve ekonomide başlayan değişimler geleneksel devlet ve toplum sisteminin değişmesine hatta bazen yıkılmasına yol açmıştır.