Kategori - ortaçağ felsefesi tarihi

Ortaçağ felsefesi tarihi milattan sonra 1. yüzyıl ile 15. yüzyıl arasında kalan döneme felsefe tarihinde verilen addır. Bu dönemin ilk bir kaç yüzyılı Helenistik veya Roma dönemiyle çakışır. Fakat bu yüzyıllarda hristiyan anlayışın, felsefeye etkisi nedeniyle orta çağ felsefesi tarihi içerisinde değerlendirilir.

Ortaçağ felsefesi tarihi bütünüyle hristiyan batı felsefesi tarihi olarak ele alınmamalıdır. Zira aynı dönemde bir islam ve yahudi felsefesinde değerlendirilmelidir. Her ne kadar 3 farklı dinin hakim olduğu medeniyetlerin ortaya koydukları farklı felsefi söylemler olsada, bu dönemdeki tüm felsefi düşüncelerin çıkış noktaları aynıdır. Bu hareket noktası Antik Yunan Felsefesidir.

Orta çağ felsefesi tarihi içerisinde ortaya çıkan felsefe gelenekleri birbirlerini etkilemişlerdir. İslam medeniyetinin, ana dillerinden arapçaya çevirdiği Antik Yunan ve Hint felsefesi eserleri Hristiyan ve Musevi düşünürler tarafında kendi dillerine çevrilmiştir. Bu tercüme hareketleri medeniyetler arası bir etkileşimin ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

Genel olarak ortaçağ felsefesi tarihi içerisinde filozoflar dini dogmalar ile felsefe arasında bir ortak zemin yaratmaya çabalamışlardır. Felsefe dini dogmaların anlamlandırılmasında bir araç gibi kullanılmıştır.

Bu kategoride ortaçağ felsefesi tarihi içerisinde ortaya çıkmış filozoflar ve onların felsefi görüşleri ele alınmaya çalışıldı.